สามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/wilaikiat.ac.th/wilaikiat/หนาแรก?authuser=1

หรือผ่านทางเพจ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ https://www.facebook.com/wkuclub

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่

เลขที่ 505 หมู่ 7 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่   54110

E-mail : wilaikiat.u@wilaikiat.ac.th   Tel : 054-613377 , 089-8519741  Fax : 054-613294