ตารางสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1/1    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นางอุมาวรรณ สง่างาม, นายณัฎฐกิตติ์หชา  กันทะสอน
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3 4   5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   ส21104 ส21202 ว21202 ว21202 พักรับประทานอาหารกลางวัน ค21102 ท21102 พ21104  
  พันธิตรา อัมภาพันธ์ อินทราณี อินทราณี อุมาวรรณ ดวงเนตร เกรียงไกร  
  212 212 227 227 411 411 411  
อังคาร   ค21102 อ21102 อ20202 ส21103 ท21102 ว21102    
  อุมาวรรณ แสงอรุณ Nelly Joy พันธิตรา ดวงเนตร พัชรี ชุมนุม  
  411 411 411 212 411 215    
พุธ   โฮมรูม ส21103 ง21102 ว21206 ค21202 ว21102 ว21102  
  สวนพฤกษศาสตร์ พันธิตรา ทิวา นิจวรรณ อุมาวรรณ พัชรี พัชรี  
    212 811 315 411 215 215  
พฤหัสบดี   ค21102 อ21102 ท21102 ส21103 ว21104 ว21104 ลูกเสือ  
  อุมาวรรณ แสงอรุณ ดวงเนตร พันธิตรา ธัญลักษณ์ ธัญลักษณ์ ยุวกาชาด  
  411 411 411 212 316 316 ม.1  
ศุกร์   อ21102 ค21202 แนะแนว พ21103 ศ21102 ศ21102 อบรมจริยธรรม  
  แสงอรุณ อุมาวรรณ ณัฏฐกิตติ์หชา เกรียงไกร อัครเทพ อัครเทพ ต้านทุจริต  
  411 411 411 411 411 411 ม.1  
ตารางสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1/2    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นางทิวา ทิพยวงศ์, นางพัชรี   บัวผัน
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3 4   5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   ง20202 ง20202 ท21102 ส21104 พักรับประทานอาหารกลางวัน อ21102 ว21102 ว21102  
  ทิวา ทิวา ศิริกาญจน์ พันธิตรา รัศมิมาน พัชรี พัชรี  
  811 811 112 212 112 215 215  
อังคาร   ส21103 อ21202 ค21102 ว21102 ส21202 ค้นคว้า กิจกรรม  
  พันธิตรา Nelly Joy อุมาวรรณ พัชรี อัมภาพันธ์ รัศนิมาน ชุมนุม  
  212 112 112 215 112 112    
พุธ   โฮมรูม ค้นคว้า ส21103 อ21102 ท21102 พ21104 ค21102  
  สวนพฤกษศาสตร์ เกรียงไกร พันธิตรา รัศนิมาน ศิริกาญจน์ เกรียงไกร อุมาวรรณ  
    112 212 112 112 112 112  
พฤหัสบดี   พ21103 จ20202 ว21104 ว21104 ศ21102 ศ21102 ลูกเสือ  
  เกรียงไกร อิทธิกร ธัญลักษณ์ ธัญลักษณ์ อัครเทพ อัครเทพ ยุวกาชาด  
  112 112 316 316 611 611 ม.1  
ศุกร์   ค21102 ง21102 อ21102 ท21102 ส21103 แนะแนว อบรมจริยธรรม  
  อุมาวรรณ ทิวา รัศนิมาน ศิริกาญจน์ พันธิตรา พัชรี ต้านทุจริต  
  112 811 211 112 212 112 ม.1  
ตารางสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1/3    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นางสาวพันธิตรา กระหวาย, นางสาวธัญลักษณ์   เกตุ้ย
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3 4   5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   อ21102 ค21102 ส21104 ท21102 พักรับประทานอาหารกลางวัน ค้นคว้า ศ21102 ศ21102  
  รัศมิมาน อุมาวรรณ พันธิตรา ศิริกาญจน์ อิทธิกร จักรพงศ์ จักรพงศ์  
  113 113 113 113 113 711 711  
อังคาร   ว21102 ว21102 ว21104 ว21104 อ21202 พ21104 กิจกรรม  
  พัชรี พัชรี ธัญลักษณ์ ธัญลักษณ์ Nelly Joy เกรียงไกร ชุมนุม  
  215 215 316 316 113 113    
พุธ   โฮมรูม ว21102 ค21102 ส21202 ส21103 ท21102 อ21102
  สวนพฤกษศาสตร์ พัชรี อุมาวรรณ อัมภาพันธ์ พันธิตรา ศิริกาญจน์ รัศมิมาน
    215 113 113 212 113  
พฤหัสบดี   ส21103 อ21102 ค้นคว้า จ20202 ง20202 ง20202 ลูกเสือ  
  พันธิตรา รัศมิมาน จิราพันธ์ อิทธิกร ทิวา ทิวา ยุวกาชาด  
  212 113 113 113 811 811 ม.1  
ศุกร์   พ21103 ส21103 ง21102 แนะแนว ท21102 ค21102 อบรมจริยธรรม  
  เกรียงไกร พันธิตรา ทิวา พันธิตรา ศิริกาญจน์ อุมาวรรณ ต้านทุจริต  
  113 212 811 113 113 113 ม.1  
ตารางสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1/4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นายเกรียงไกร คำเหลือง, นายจักรพงศ์  สุทธนะ
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3 4   5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   ว21102 ว21102 ค21102 พ21104 พักรับประทานอาหารกลางวัน ส21104 ท21102 ค้นคว้า  
  พัชรี พัชรี อุมาวรรณ เกรียงไกร พันธิตรา ศิริกาญจน์ อิทธิกร  
  215 215 114 114 212 114 114  
อังคาร   อ21202 ค21102 ส21103 อ21102 ท21102 ส21202 กิจกรรม  
  Nelly Joy อุมาวรรณ พันธิตรา รัศมิมาน ศิริกาญจน์ อัมภาพันธ์ ชุมนุม  
  114 114 212 114 114 114    
พุธ   โฮมรูม ท21102 ว21102 พ21103 ง21102 ศ21102 ศ21102  
  สวนพฤกษศาสตร์ ศิริกาญจน์ พัชรี เกรียงไกร ทิวา จักรพงศ์ จักรพงศ์  
    114 215 114 811 711 711  
พฤหัสบดี   อ21102 ส21103 ง20202 ง20202 แนะแนว ค21102 ลูกเสือ  
  รัศมิมาน พันธิตรา ทิวา ทิวา เกรียงไกร อุมาวรรณ ยุวกาชาด  
  114 212 811 811 114 114 ม.1  
ศุกร์   ส21103 อ21102 ว21104 ว21104 จ20202 ค้นคว้า อบรมจริยธรรม  
  พันธิตรา รัศมิมาน ธัญลักษณ์ ธัญลักษณ์ อิทธิกร เกรียงไกร ต้านทุจริต  
  212 114 316 316 114 114 ม.1