ตารางสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2/1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นางลำดวน ปานปาก, นางสาวพิมพรรณ  ศรีจันทร์
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3 4   5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   ส21103 ว22104 ว22104 ว22102 พักรับประทานอาหารกลางวัน แนะแนว ค22102 อ22102  
  พระสมภพ อนุพงศ์ อนุพงศ์ ลำดวน เรณู ทรรศนีย์ ธีระพันธ์  
  121 121 121 218 325 121 121  
อังคาร   อ22102 ค22102 ค22202 พ22103 ศ22102 ศ22102 กิจกรรม  
  ธีระพันธ์ ทรรศนีย์ รุ่งทิวา จิราพันธ์ จักรพงศ์ จักรพงศ์ ชุมนุม  
  121 121 121 121 711 711    
พุธ   โฮมรูม ส21103 ท22102 พ22104 ว22102 ว22102 ค22202  
  สวนพฤกษศาสตร์ พระสมภพ ดวงเนตร อนันตศักดิ์ ลำดวน ลำดวน รุ่งทิวา  
    121 121 121 218 218 121  
พฤหัสบดี ส22104 ท22102 ง22102 อ22102 ว22204 I20202 I20202 ลูกเสือ  
ณรงค์ฤทธิ์ ดวงเนตร วารุณี ธีระพันธ์ นิจวรรณ แสงอรุณ แสงอรุณ ยุวกาชาด  
121 121 121 121 121 121 121 ม.2  
ศุกร์ ค22102 ค22102 ส22103 ว22202 ว22202 อ22102 ท22102 อบรมจริยธรรม  
ทรรศนีย์ ทรรศนีย์ พระสมภพ พิมพรรณ พิมพรรณ ธีระพันธ์ ดวงเนตร ต้านทุจริต  
121 121 121 121 121 121 121 ม.2  
ตารางสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นางทรรศนีย์   ชำนาญ,  นางสาวดรินญา  ขยายเสียง
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3 4   5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   ว22102 ว22102 ส22103 แนะแนว พักรับประทานอาหารกลางวัน ค22102 พ22103 ค้นคว้า  
  ลำดวน ลำดวน พระสมภพ เรณู ทรรศนีย์ จิราพันธ์ ธนภัทร  
  218 218 122 122 122 122 122  
อังคาร   ค22102 ศ22102 ศ22102 อ22102 ว22104 ว22104 กิจกรรม  
  ทรรศนีย์ จักรพงศ์ จักรพงศ์ ธนภัทร อนุพงศ์ อนุพงศ์ ชุมนุม  
  122 711 711 122 122 122    
พุธ   โฮมรูม อ22202 ส22103 ท22102 อ22102 พ22104 จ20204  
  สวนพฤกษศาสตร์ Nelly Joy พระสมภพ ดวงเนตร ธนภัทร อนันตศักดิ์ อิทธิกร  
    122 122 122 122 122 122  
พฤหัสบดี   ง22102 อ22102 ส22104 ท22102 I20202 I20202 ลูกเสือ  
  วารุณี ธนภัทร ณรงค์ฤทธิ์ ดวงเนตร อนุสรา อนุสรา ยุวกาชาด  
  122 122 122 122 122 122 ม.2  
ศุกร์   ส22103 ง20206 ง20206 ค22102 ท22102 ว22102 อบรมจริยธรรม  
  พระสมภพ วารุณี วารุณี ทรรศนีย์ ดวงเนตร ลำดวน ต้านทุจริต  
  122 122 122 122 122 122 ม.2  
ตารางสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2/3   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นางธีระพันธ์   รั้งกลาง, นายธนภัทร   ผิวแก้ว
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3 4   5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   อ22102 ค22102 ง20206 ง20206 พักรับประทานอาหารกลางวัน ส22103 ว22102 ว22102  
  ธนภัทร ทรรศนีย์ วารุณี วารุณี พระสมภพ ลำดวน ลำดวน  
  123 123 123 123 123 123 123  
อังคาร   ท22102 แนะแนว ว22104 ว22104 อ22102 พ22104 กิจกรรม  
  รวงรัตน์ เรณู อนุพงศ์ อนุพงศ์ ธนภัทร อนันตศักดิ์ ชุมนุม  
  123 123 123 123 123 123    
พุธ   โฮมรูม ท22102 อ22202 ค22102 ส22103 จ20204 ค้นคว้า  
  สวนพฤกษศาสตร์ รวงรัตน์ Nelly Joy ทรรศนีย์ พระสมภพ อิทธิกร ธนภัทร  
  123 123 123 123 123 123 123  
พฤหัสบดี   ท22102 ส22104 ศ22102 ศ22102 พ22103 ง22102 ลูกเสือ  
  รวงรัตน์ ณรงค์ฤทธิ์ จักรพงศ์ จักรพงศ์ จิราพันธ์ วารุณี ยุวกาชาด  
  123 123 123 123 123 123 ม.2  
ศุกร์   อ22102 ว22102 ค22102 ส22103 I20202 I20202 อบรมจริยธรรม  
  ธนภัทร ลำดวน ทรรศนีย์ พระสมภพ อนุสรา อนุสรา ต้านทุจริต  
  123 123 123 123 123 123 ม.2  
ตารางสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2/4    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นางวารุณี    อรุณ,  นายณรงค์ฤทธิ์ งามเขียว
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3 4   5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   ค22102 แนะแนว I20202 I20202 พักรับประทานอาหารกลางวัน ส22104 ส22103 ค้นคว้า  
  ทรรศนีย์ ครูเรณู อนุสรา อนุสรา ณรงค์ฤทธิ์ พระสมภพ วารุณี  
  124 124 124 124 124 124 124  
อังคาร   ง22102 อ22102 จ20204 ค22102 ว22102 ว22102 กิจกรรม  
  วารุณี ธนภัทร อิทธิกร ทรรศนีย์ ลำดวน ลำดวน ชุมนุม  
  512 124 124 124 124 124    
พุธ   โฮมรูม ว22104 ว22104 อ22202 พ22104 ท22102 ส22103  
  สวนพฤกษศาสตร์ อนุพงศ์ อนุพงศ์ Nelly Joy อนันตศักดิ์ รวงรัตน์ พระสมภพ  
    124 124 124 124 124 124  
พฤหัสบดี   อ22102 ท22102 ง20206 ง20206 ศ22102 ศ22102 ลูกเสือ  
  ธนภัทร รวงรัตน์ วารุณี วารุณี จักรพงศ์ จักรพงศ์ ยุวกาชาด  
  124 124 124 124 711 711 ม.2  
ศุกร์   ว22102 อ22102 พ22103 ท22102 ศ22102 ส22103 อบรมจริยธรรม  
  ลำดวน ธนภัทร จิราพันธ์ รวงรัตน์ ทรรศนีย์ พระสมภพ ต้านทุจริต  
  218 124 124 124 124 124 ม.2