ตารางเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นางรุ่งทิวา  คชปัญญา, นางสาวณัฐธิดา ช้างมูบ
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3   4 5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   ว30222 ว30222 ค31102 พักรับประทานอาหารกลางวัน อ31102 ท31102 พ30202 แนะแนว  
  ณัฐธิดา ณัฐธิดา รุ่งทิวา แสงอรุณ ดวงเนตร เกรียงไกร เรณู  
  415 415 415 327 415 415 415  
อังคาร ว30202 ว30202 ศ31102 อ31102 ว30242 ว30222 ท31102 กิจกรรม  
จักราวุธ จักราวุธ อัครเทพ แสงอรุณ พิมพรรณ ณัฐธิดา ดวงเนตร ชุมนุม  
415 415 611 327 415 415 415    
พุธ   โฮมรูม ว30282 ว30282 ค31102 ว30242 ว30242 ว30107 ว30107
  สวนพฤกษศาสตร์ ชูชาติ ชูชาติ รุ่งทิวา พิมพรรณ พิมพรรณ นิจวรรณ นิจวรรณ
    415 415 415 415 415 415 415
พฤหัสบดี ส31102 ค31202 พ31102 ค31202 อ31204 ว30105 ว30105 นศท.  
อัมภาพันธ์ รุ่งทิวา ณฐพัฒน์ รุ่งทิวา ธีระพันธ์ สุชาดา สุชาดา ยุวชนคนดี  
415 415 415 415 415 213 213 ม.4  
ศุกร์ ส31102 ว30202 ค31202 อ31204 อ31202 I30202 I30202 อบรมจริยธรรม  
อัมภาพันธ์ จักราวุธ รุ่งทิวา ธีระพันธ์ Nelly Joy ชูชาติ ชูชาติ ต้านทุจริต  
415 415 415 415 415 415 415 ม.4  
ตารางเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นางแสงอรุณ  หีบจินดา, นางสาวรัศมิมาน    กัลยา
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3   4 5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   ค31102 ท31102 อ31102 พักรับประทานอาหารกลางวัน ว30242 ว30242 ว30222 ว30222  
  รุ่งทิวา ดวงเนตร แสงอรุณ พิมพรรณ พิมพรรณ ณัฐธิดา ณัฐธิดา  
  338 338 327 338 338 338 338  
อังคาร อ31204 ว30222 ว30202 ว30202 ค31102 พ30202 แนะแนว กิจกรรม  
ธีระพันธ์ ณัฐธิดา จักราวุธ จักราวุธ รุ่งทิวา เกรียงไกร เรณู ชุมนุม  
338 338 338 338 338 338 338    
พุธ   โฮมรูม ค31202 ศ31102 ว30105 ว30105 ส31102 อ31204  
  สวนพฤกษศาสตร์ รุ่งทิวา อัครเทพ สุชาดา สุชาดา อัมภาพันธ์ ธีระพันธ์  
    338 611 213 213 338 338  
พฤหัสบดี   I30202 I30202 ว30202 ค31202 พ31102 ว30242 นศท.  
  ลำดวน ลำดวน จักราวุธ รุ่งทิวา ณฐพัฒน์ พิมพรรณ ยุวชนคนดี  
  415 415 415 338 338 338 ม.4  
ศุกร์ ว30107 ว30107 อ31102 ค31202 ท31102 อ31202 ส31102 อบรมจริยธรรม  
นิจวรรณ นิจวรรณ แสงอรุณ รุ่งทิวา ดวงเนตร Nelly Joy อัมภาพันธ์ ต้านทุจริต  
338 338 327 338 338 338 338 ม.4  
ตารางเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นางเรณู    บัตริยะ ,  นางสาวอัมภาพันธ์  ไชยวัฒนานนท์
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3   4 5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   ท31102 อ31102 อ31202 พักรับประทานอาหารกลางวัน ศ31204 ศ31204 ค31102 ส31202  
  ดวงเนตร แสงอรุณ Nelly Joy จักรพงศ์ จักรพงศ์ รุ่งทิวา อัมภาพันธ์  
  225 327 225 711 711 225 225  
อังคาร   ท31102 ค31102 พ30202 ส31202 ว30105 ว30105 กิจกรรม  
  ดวงเนตร รุ่งทิวา เกรียงไกร อัมภาพันธ์ สุชาดา สุชาดา ชุมนุม  
  225 225 225 225 213 213    
พุธ   โฮมรูม ง30202 ง30202 อ31204 อ31102 ศ31102 ท31203  
  สวนพฤกษศาสตร์ วารุณี วารุณี ธีระพันธ์ แสงอรุณ อัครเทพ ดวงเนตร  
    225 225 225 327 611 225  
พฤหัสบดี   อ31204 ค้นคว้า ส31202 I30202 I30202 พ31102 นศท.  
  ธีระพันธ์ ธีระพันธ์ อัมภาพันธ์ ณัฐธิดา ณัฐธิดา ณฐพัฒน์ ยุวชนคนดี  
  225 225 225 225 225 225 ม.4  
ศุกร์   ท31203 ส31202 ค้นคว้า แนะแนว ว30107 ว30107 อบรมจริยธรรม  
  ดวงเนตร อัมภาพันธ์ วาสนา เรณู นิจวรรณ นิจวรรณ ต้านทุจริต  
  225 225 225 225 225 225 ม.4  
ตารางเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นางสาวดวงเนตร  อ่องละออ, นางสาวศิริกาญจน์   มงคลพุทธิภักดิ์
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3   4 5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   อ31204 อ31202 ท31102 พักรับประทานอาหารกลางวัน ส31202 อ31102 ว30105 ว30105  
  ธีระพันธ์ Nelly Joy ดวงเนตร อัมภาพันธ์ แสงอรุณ สุชาดา สุชาดา  
  226 226 226 226 327 213 213  
อังคาร   ค31102 ท31102 ส31202 แนะแนว ค้นคว้า อ31204 กิจกรรม  
  รุ่งทิวา ดวงเนตร อัมภาพันธ์ เรณู อนันตศักดิ์ ธีระพันธ์ ชุมนุม  
  226 226 226 226 226 226    
พุธ   โฮมรูม อ31202 พ31102 ศ31102 พ30202 ท31203 ส31102  
  สวนพฤกษศาสตร์ แสงอรุณ ณฐพัฒน์ อัครเทพ เกรียงไกร ดวงเนตร อัมภาพันธ์  
    327 226 611 226 226 226  
พฤหัสบดี   ว30107 ว30107 ค้นคว้า I30202 I30202 ส31102 นศท.  
  นิจวรรณ นิจวรรณ อนันตศักดิ์ นิตยา นิตยา อัมภาพันธ์ ยุวชนคนดี  
  226 226 226 226 226 226 ม.4  
ศุกร์   ค31102 ท31203 ศ31204 ศ31204 ง30202 ง30202 อบรมจริยธรรม  
  รุ่งทิวา ดวงเนตร จักรพงศ์ จักรพงศ์ วารุณี วารุณี ต้านทุจริต  
  226 226 711 711 226 226 ม.4