ตารางเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นางวรรณิศา   ใจก๋องแก้ว, นางวาสนา  รัตนกรจินดา
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3   4 5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์ ท33102 ว30202 ว30202 ค33102 พักรับประทานอาหารกลางวัน ส33104 ว30206 ว30206 ว30226  
รวงรัตน์ สุชาดา สุชาดา วรรณิศา อัจฉราพรรณ จักราวุธ จักราวุธ ชูชาติ  
417 417 417 417 417 417 417 417  
อังคาร อ33102 ว30104 ว30104 ส33103 ค33102 ว30246 ว30246 กิจกรรม  
ประภาศรี วาสนา วาสนา อัจฉราพรรณ วรรณิศา นิตยา นิตยา ชุมนุม  
417 417 417 417 417 417 417 417  
พุธ   โฮมรูม อ33204 พ30206 ว30206 ค33202 ง33101 ง33101  
  สวนพฤกษศาสตร์ มณทิรา อนันตศักดิ์ จักราวุธ วรรณิศา ภาณุวัฒน์ ภาณุวัฒน์  
    417 417 417 417 417 417  
พฤหัสบดี ส33103 ค33202 ว30246 ว30104 อ33102 อ33204 พ33102 นศท.  
อัจฉราพรรณ วรรณิศา นิตยา วาสนา ประภาศรี มณทิรา อนันตศักดิ์ ยุวชนคนดี  
417 417 417 417 417 417 417 ม.6   
ศุกร์ ท33102 ศ33102 ว30226 ว30226 ค33202 ค33202 แนะแนว    
รวงรัตน์ อัครเทพ ชูชาติ ชูชาติ วรรณิศา วรรณิศา เรณู ติว O-NET  
417 417 417 417 417 417 417    
ตารางเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นางประภาศรี  สุวรรณเกษม, Miss Nelly Joy Gabuyo
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3   4 5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   ว30206 ว30206 ส33104 พักรับประทานอาหารกลางวัน ท33102 พ30206 ง33101 ง33101  
  จักราวุธ จักราวุธ อัจฉราพรรณ รวงรัตน์ อนันตศักดิ์ ภาณุวัฒน์ ภาณุวัฒน์  
  333 333 333 333 333 333 333  
อังคาร อ33204 ส33103 ว30246 ว30246 ท33102 ว30226 ค33102 กิจกรรม  
มณทิรา อัจฉราพรรณ นิตยา นิตยา รวงรัตน์ ชูชาติ วรรณิศา ชุมนุม  
333 333 333 333 333 333 333    
พุธ   โฮมรูม ค33102 อ33102 ว30104 ว30206 ค33202 อ33204  
  สวนพฤกษศาสตร์ วรรณิศา ประภาศรี วาสนา จักราวุธ วรรณิศา มณทิรา  
    333 328 333 333 333 333  
พฤหัสบดี อ33102 ว30246 ส33103 ค33202 แนะแนว ว30226 ว30226 นศท.  
ประภาศรี นิตยา อัจฉราพรรณ วรรณิศา เรณู ชูชาติ ชูชาติ ยุวชนคนดี  
328 333 333 333 333 333 333 ม.6  
ศุกร์   ค33202 ค33202 ศ33102 ว30104 ว30104 พ33102    
  วรรณิศา วรรณิศา อัครเทพ วาสนา วาสนา อนันตศักดิ์ ติว O-NET  
  333 333 611 333 333      
ตารางเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ครูที่ปรึกษา นางสาวอัจฉราพรรณ  เพิ่มขึ้น, นายอัครเทพ  ฟองแก้ว
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3   4 5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   ค33102 ส33104 พ30206 พักรับประทานอาหารกลางวัน อ33202 ท33102 แนะแนว จ33206  
  วรรณิศา อัจฉราพรรณ อนันตศักดิ์ Nelly Joy รวงรัตน์ เรณู อนุสรา  
  334 334 334 334 334 334 334  
อังคาร   ค33102 ส33103 อ33102 อ33202 30206 30206 กิจกรรม  
  วรรณิศา อัจฉราพรรณ ประภาศรี Nelly Joy ทิวา ทิวา ชุมนุม  
334 334 328 334 811 811    
พุธ   โฮมรูม ส33202 อ33204 จ33206 ท33102 ว30104 ว30104  
  สวนพฤกษศาสตร์ อัจฉราพรรณ มณทิรา อนุสรา รวงรัตน์ วาสนา วาสนา  
    334 334 334 334 334 334  
พฤหัสบดี   อ33102 ศ33102 ส33103 อ33204 ท33203 ว30104 นศท.  
  ประภาศรี อัครเทพ อัจฉราพรรณ มณทิรา รวงรัตน์ วาสนา ยุวชนคนดี  
  328 611 334 334 334 334 ม.6  
ศุกร์   ค้นคว้า ท33203 พ33102 ส33202 ง33101 ง33101    
  วาสนา รวงรัตน์ อนันตศักดิ์ อัจฉราพรรณ ภาณุวัฒน์ ภาณุวัฒน์ ติว O-NET  
  334 334 334 334 334 334    
ตารางเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ครูที่ปรึกษา นายอนันตศักดิ์  ดาวแดน,  นางเรณู  บัตริยะ
คาบที่/เวลา/วัน 0 1 2 3   4 5 6 7 8
07.40-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์   ส33104 ค33102 อ33204 พักรับประทานอาหารกลางวัน ว30104 ว30104 ท33102 พ30206  
  อัจฉราพรรณ วรรณิศา มณทิรา วาสนา วาสนา รวงรัตน์ อนันตศักดิ์  
  335 335 335 335 335 335 335  
อังคาร   อ33102 ค33102 จ33206 ส33103 ง33101 ง33101 กิจกรรม  
  ประภาศรี วรรณิศา อนุสรา อัจฉราพรรณ ภาณุวัฒน์ ภาณุวัฒน์ ชุมนุม  
328 335 335 335 335 335    
พุธ   โฮมรูม จ33206 ส33202 ท33102 อ33202 ง30206 ง30206  
  สวนพฤกษศาสตร์ อนุสรา อัจฉราพรรณ รวงรัตน์ Nelly Joy ทิวา ทิวา  
    335 335 335 335 811 811  
พฤหัสบดี   อ33204 อ33102 ศ33102 ท33203 ว30104 ส33103 นศท.  
  มณทิรา ประภาศรี อัครเทพ รวงรัตน์ วาสนา อัจฉราพรรณ ยุวชนคนดี  
  335 328 611 335 335 335 ม.6  
ศุกร์   อ33202 ค้นคว้า ส33202 พ33102 แนะแนว ท33203    
  Nelly Joy อนันตศักดิ์ อัจฉราพรรณ อนันตศักดิ์ เรณู รวงรัตน์ ติว O-NET  
  335 335 335 335 335 335 ม.6